تحمل اجتماعی و پلورالیزم دینی

1- پلورالیزم از منظر لیبرالیزم متاخر جان هیک و نسبیت«فهم دین»: لیبرالیسم برای دفاع از هم عرض بودن ایدئولوژی‏های مختلف و یکسان بودن نسبت همه آنها به «حقیقت»، باید به متدّینینی که با اعتماد به وحی و عقل قدسی، مدّعی وصول به حقیقت هستند وعقاید و آرمانهای دینی خود را…