چیستی و هستی جامعه از دیدگاه استاد مطهری

دیدگاه‏های چهارگانه درباره وجود جامعه از نظر شهید مطهری بخش پنجم از کتاب مقدمه‏ای بر جهان‏بینی اسلامی، «جامعه و تاریخ» است که بحث نخستین آن درباره جامعه است. شهید مطهری در این بحث به این پرسش پاسخ داده است که آیا جامعه وجود اصیل دارد. این پرسش از دیرباز مورد…

تحمل اجتماعی و پلورالیزم دینی

1- پلورالیزم از منظر لیبرالیزم متاخر جان هیک و نسبیت«فهم دین»: لیبرالیسم برای دفاع از هم عرض بودن ایدئولوژی‏های مختلف و یکسان بودن نسبت همه آنها به «حقیقت»، باید به متدّینینی که با اعتماد به وحی و عقل قدسی، مدّعی وصول به حقیقت هستند وعقاید و آرمانهای دینی خود را…