عید بر شما مبارک

به سایت حمید پارسانیا خوش آمدید

روش‏شناسى و اندیشه سیاسى‏

1- موضوع روش‏شناسى: روش‏شناسى شناخت شيوه‏هاى انديشه و راه‏هاى توليد علم و دانش در عرصه معرفت بشرى است و موضوع اين دانش، روش علم و معرفت است، و روش در ارتباط مستقيم با عواملى نظير موضوع معرفت، هدف معرفت و هستى‏شناسى و معرفت‏شناسى‏اى است كه معرفت بر اساس آن شكل مى‏گيرد.…

روش‏شناسى فلسفه سیاسى و علم سیاست‏

1-  تمايز پوزيتيويستى علم و فلسفه: تمايز فلسفه سياسى و علم سياست، بر اساس تعريف آگوست كنت از معرفت علمى كه آن را معرفتى اثباتى و آزمون‏پذير مى‏داند، تمايزى روش شناختى است. تعريفى پوزيتيويستى و اثباتى از علم خصوصاً نسبت به موضوعات اجتماعى و سياسى، پديده‏اى نوظهور است كه در مقطعى…
1 15 16 17